Acent Đặc Biệt + Full 30tr đồ chơi kín xe. Đi 2,5 vạn km đk 2022 siêu mới.